Akademia

Szkolenia

Kurs SI II stopień

Wyjaśnienie dotyczące szkoleń z zakresu SI:

Sytuacja kursów i szkoleń SI w Europie i na świecie nie ma jednolitego systemu. Nie istnieje światowa organizacja, która nadzoruje szkolenia i wydaje międzynarodowe certyfikaty.
Instruktorzy współpracujący z Centrum Terapii Wyspa uzyskali uprawnienia instruktorskie w zakresie SI od Violet Maas, Instruktora Sensory Integration International (SII), istniejącej wówczas organizacji w Kalifornii a założonej przez A. Jean Ayers. Pani Liliana Klimont uzyskała certyfikat w 2000 roku a Pani Małgorzata Karga w 2002.
Kursy prowadzone są w sposób profesjonalny, zgodnie z wiedzą spełniającą wymagania oryginalnej metody SI.  Instruktorzy przekazuję  Państwu  wszystkie nowości i wyniki badań z zakresu integracji sensorycznej.
Zajęcia prowadzone są w sposób nie odbiegający od norm światowych: wykłady, zajęcia praktyczne z dziećmi,  w trakcie kursu zostały wprowadzone superwizje a kurs kończy się egzaminem.
Osoby lub organizacje mówiące o prawdziwości i wyższości ich kursów czy certyfikatów nad innymi łamią prawo w zakresie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z art. 3 art.; art.12,2; art. 14.1 i 18 z ustawy z dnia 16.04 1993 roku (Dz.U. 2003, nr 153, poz.1503 ze zm.) i grozi im odpowiedzialność  cywilna zgodnie z art. 18, w związku z art. 14 ustawy oraz odpowiedzialność karna zgodnie z art.26.1 ustawy.
W załączeniu  pismo Zarządu PTIS, które zostało skierowane do firmy Szkoleniowej  Soyer, która to, zamieszcza na swojej stronie www.soyer.edu.pl  informacje o nieważności certyfikatów i kursów, organizowanych i wydawanych przez polskich Instruktorów SI.

Kurs SI II stopnia

Kurs prowadzony jest zgodnie z nowymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej z dnia 04.12 2009r.
(szczegóły: www.integracjasensoryczna.org.pl )

Termin: Kurs składa się z czterech zjazdów.

I edycja: - brak wolnych miejsc
1 zjazd: 01-05.02.2016
2 zjazd: 18-23.03.2016
3 zjazd: 18-23.04.2016
4 zjazd: 03-07.06.2016

II edycja: - brak wolnych miejsc
1 zjazd: 29.02-04.03.2016
2 zjazd: 01-06.04.2016
3 zjazd: 16-21.05.2016
4 zjazd: 24-28.06.2016

Uczestnikami kursu będą osoby zapisane i oczekujące na listach Centrum Terapii Wyspa i na listach SINET-u.
O ewentualnych wolnych miejscach poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Czas trwania: 190 godzin dydaktycznych, superwizje i egzamin
Miejsce: siedziba firmy Olicon Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Budowlanych 23

Prowadzący: Małgorzata Karga - fizjoterapeuta, instruktor metody integracji sensorycznej wraz z zespołem
        
Superwizje:  Małgorzata Karga, Liliana Klimont - fizjoterapeuta, instruktor metody integracji sensorycznej, instruktor metody NDT

Każdy z uczestników kursu, który uzyska ocenę pozytywną z prac zaliczeniowych i egzaminu otrzymuje certyfikat Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej potwierdzający uzyskanie uprawnień do prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej oraz zostaje umieszczony w bazie certyfikowanych terapeutów SI na stronie PTIS.

Zgodnie z Uchwałą PTIS, obowiązuje się terapeutów SI (członków PTIS) do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Raz na 3 lata należy odbyć szkolenie rozwijające. Pod hasłem szkolenie rozwijające rozumie się warsztaty szkoleniowe z zakresu SI, studia podyplomowe, kursy metod neurofizjologicznych (np. NDT-Bobath).
Terapeuta SI po odbyciu takiego szkolenia jest zobligowany do dostarczenia skanu dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia. Nie wywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkowało skreśleniem z listy terapeutów SI, która zamieszczona jest na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej.